با مدیریت افکار و اعمال در زندگی قله های موفقیت دست یافتنی میشود...

سود حسابداری، تفاوت بین هزینه ها و درآمدهاست که بر اساس اصول حسابداری به دست می آید که در آن هزینه ها همان هزینه داخلی انجام کارها است ولی سود اقتصادی تفاوت بین هزینه ها و درآمدهاست که هزینه شامل هم هزینه های عینی کار ( هزینه های صریح ) و هزینه های ضمنی می شود. هزینه های ضمنی پرداختی است که برای اطمینان دادن به منابع مالی شرکت ضروری است که به آن هزینه های سرمایه ای هم می گویند. در هر موسسه تجاری ابتدا شخص سرمایه را فراهم می کند سپس در آن کار سرمایه گذاری میکند. تامین کنندگان این سرمایه ممکن است صاحبان همان شغل، کار آفرینان یا بانکها یا سهام داران باشند. سرمایه به دست آمده بستگی به هم زمان و هم ارزش پول دارد.
از رایج ترین روشها برای ارزیابی عملکرد موسسات، ارزیابی ارزشی افزوده اقتصادی و ارزش افزوده در بازار آنهاست. ارزش افزوده اقتصادی EVA نامی دیگر برای سودهای اقتصادی موسسات است. عوامل کلیدی برای تخمین سوداقتصادی عبارتند از:
   1-  محاسبه سود عملیاتی موسسات با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی، مطابقت با سودهای حسابداری برای بهتر نشان دادن عملکرد دوره ای موسسه
   2- محاسبه هزینه سرمایه
   3- مقایسه سود عملیاتی هزینه سرمایه
تفاوت بین سود عملیاتی و هزینه سرمایه اندازه گیری در سود اقتصادی موسسات یا ارزش افزوده اقتصادی آنها است.
البته انواع دیگری از محاسبه سود اقتصادی وجود دارد.

بطور خلاصه سود حسابداری بعد از انجام عملیات مورد نظر شرکت بدست می آید که دیگر یقینا در سال مورد نظر آن سود کسب شده اما سود اقتصادی دستخوش نوسانات زیادی میشود که هر لحظه امکان تغییر در آن وجود دارد و همیشه قطعی نیست مثل سرمایه گذاری در بورس.


+ نوشته شده در  شنبه 23 مرداد1389ساعت 17:1  توسط رضا مولايي  | 

صورتحساب سرمایه:

صورتحسابی است كه تغییرات سرمایه یک مؤسسه را طی یک دوره مالی نشان می دهد.

چرخه حسابداری:

عملیات حسابداری شامل، یک سری مراحل پیاپی است كه در هر دوره مالی تكرار می شوند و به مجموعه آنها "چرخه حسابداری" گفته می شود. كه شامل مراحل زیر است:

١- جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی

٢- تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری

٣- ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه

٤- انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر كل

٥- تهیه تراز آزمایشی

۶- اطلاع حساب های دفتر كل (از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و كل)

٧- تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده

٨- بستن حساب های موقت (از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و كل)

٩- تهیه صورت های مالی

١٠- تهیه تراز آزمایشی اختتامی


+ نوشته شده در  شنبه 12 تیر1389ساعت 10:13  توسط رضا مولايي  | 

سرمایه گذاری مجدد:

به مفهوم آن است كه: بانك یا مؤسسه پس از تأسیس مؤسسه و سرمایه گذاری اولیه در آن، دارائی های دیگری در اختیار مؤسسه قرار دهد. که آن موجب افزایش دارائی ها و سرمایه مالك می گردد.

مثال: در ٨ دی ماه آقای هامون بابت سرمایه گذاری مجدد مبلغ ٥٢٠٠٠٠٠ ریال به حساب بانكی موسسه هامون واریز نمود تجزیه و تحلیل و ثبت این رویداد مالی به شرح زیر است:

تجزیه و تحلیلقاعدهتشخیص
دارایی افزایش می یابدافزایش دارایی، بدهکار میشودبدهکار: نقد و بانک
5200000
سرمایه مالک افزایش می یابدافزایش سرمایه، بستانکار میشودبستانکار: سرمایه آقای هامون
5200000

برداشت:
مالك مؤسسه به منظور رفع نیازهای خود مقداری از دارائی های مؤسسه را برای استفاده شخصی بر می دارد به این رویداد مالی "برداشت" می گویند. برداشت از یک طرف باعث كاهش سرمایه مالك در مؤسسه و از طرف دیگر باعث كاهش دارائی های مؤسسه می شود.


+ نوشته شده در  پنجشنبه 10 تیر1389ساعت 8:31  توسط رضا مولايي  | 

چگونگی و نتیجه فعالیت های یک واحد اقتصادی را طی یک دوره زمانی نشان می دهد.

هزینه ها – درآمدها = سود (زیان) خالص

سود خالص <--- هزینه ها < درآمدها

زیان خالص <--- هزینه ها > درآمدها

صورتحساب سود و زیان مؤسسه خدماتی از چهار بخش تشكیل شده است:

١- عنوان: در این بخش اطلاعات مربوط به نام مؤسسه، نام صورتحساب در سه سطر درج می گردد.

٢- درآمدها: درآمدهای دوره مالی به تفكیک نوع نوشته و سپس جمع درآمدها محاسبه می گردد.

٣- هزینه ها: هزینه های دوره مالی به تفكیک نوع هزینه نوشته و سپس جمع هزینه ها محاسبه می گردد.

٤- سود و زیان خالص: ما به التفاوت جمع درآمدها و جمع هزینه ها تحت عنوان سود خالص نوشته میشود.


+ نوشته شده در  چهارشنبه 9 تیر1389ساعت 12:40  توسط رضا مولايي  | 

درآمد:
مبالغی كه بابت ارائه خدمات به مشتریان، دریافت شده و یا در آینده دریافت خواهد شد "درآمد" نام دارد. درآمد موجب افزایش سرمایه و به هنگام افزایش بستانكار می گردد و مانده این حساب بستانكار خواهد شد. درآمد مؤسسات خدماتی به صورت نقد یا نسیه كسب می شود.

- ارائه خدمات به صورت نقد:
چنانچه در زمان ارائه خدمات به مشتریان وجه آن نقداً دریافت شود در این صورت در معادله حسابداری از یک سو دارائی های مؤسسه و از سوی دیگر سرمایه مالك مؤسسه افزایش می یابد.

- ارائه خدمات به صورت نسیه (درآمد غیر نقدی):
چنانچه یک مؤسسه، خدماتی برای مشتریان خود انجام دهد و وجه آن را بلافاصله دریافت نكند، در این صورت مشتری متعهد می شود حق الزحمه این خدمات را در آینده بپردازد. تحقق درآمدهای غیر نقدی از یک سو موجب افزایش دارائی ها (حساب های دریافتنی) و از سوی دیگر موجب افزایش سرمایه در معادله می گردد.

هزینه:
مخارجی كه یک مؤسسه برای ارائه خدمات به مشتریان و كسب درآمد متحمل می شود "هزینه" نام دارد. هزینه موجب كاهش سرمایه می گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 تیر1389ساعت 13:13  توسط رضا مولايي  | 

از روی تراز آزمايشی حساب های دفتر كل می توان تراز واحد اقتصادی تهيه كرد.

تراز آزمايشی مؤسسه دانا در تاريخ 30 آبان ماه 1389 به شرح زير می باشد.

مؤسسه آموزش زبان دانا
تراز نامه
به تاريخ 30 آبان ماه 1389

دارایی ها
بدهی ها
نقد و بانک8450000حسابهای پرداختنی8000000
ملزومات550000وام پرداختنی10000000
اثاثه11000000سرمایه
آپارتمان30000000سرمایه خانم فضیلت32000000
جمع دارایی50000000جمع بدهی و سرمایه50000000


+ نوشته شده در  دوشنبه 31 خرداد1389ساعت 13:47  توسط رضا مولايي  | 

فهرستی از نام و مانده كلیه حساب های دفتر كل در یک زمان مشخص، را تراز آزمایشی حساب های دفتر كل گویند، که معمولاً در پایان هر ماه تهیه می شوند و برای تهیه آنها مراحل زیر انجام می شود.

١- نوشتن عنوان، شامل نام مؤسسه، نام گزارش و تاریخ گزارش

٢- نوشتن نام و مانده حساب های دفتر كل

٣- محاسبه جمع ستون بدهكار و ستون بستانكار

٤- كشیدن دو خط موازی زیر ستون های جمع به منزله اتمام كار تهیه تراز آزمایشی است.

تراز آزمایشی زیر از مانده حساب های دفتر كل مؤسسه دانا در تاریخ ٣٠ آبان ماهه 1389 تهیه شده است.

موسسه آموزش زبان دانا
تراز آزمایشی
٣٠ آبنماه 1389

نام و حسابمانده بدهکارمانده بستانکار
نقد و بانک
ملزومات
اثاثه
آپارتمان
حسابهای پرداختنی
وام پرداختنی
سرمایه خانم فضیلت
8450000
550000
11000000
30000000
   
   
   
8000000
10000000
32000000
جمع5000000050000000


+ نوشته شده در  شنبه 29 خرداد1389ساعت 11:49  توسط رضا مولايي  | 

حساب های معین، مجموعه حساب های كمكی یا مكمل برخی از حساب های دفتر كل هستند.

                                 حساب های معین                                      حساب دفتر کل

در شكل می بینید كه یک حساب دفتر كل (حسابهای پرداختنی) دارای چند حساب معین است، كه در هر یک اطلاعاتی در مورد تك تك بستانكاران نوشته می شود. دفتر معین مستقیماً از روی سند حسابداری نوشته میشود. برای نشان دادن نحوه نوشتن دفتر معین از اطلاعات مؤسسه دانا استفاده می كنیم.

موسسه آموزش زبان دانا
سند حسابداری

شرحعطف معینمعینبدهکاربستانکار
اثاثیه

3500000
حسابهای پرداختنی


3500000
فروشگاه مجید
خرید مقداری اثاثیه از فروشگاه مجیدی
13500000
35000003500000

دفتر معین حساب ھای پرداختنی
حساب: فروشگاه مجید
صفحه: ١

شماره سندتاریخشرحبدهکاربستانکارتشخیصمانده
37 آبان 1389خرید اثاثیه نسیه
3500000بس3500000


+ نوشته شده در  سه شنبه 25 خرداد1389ساعت 13:53  توسط رضا مولايي  | 

عبارت است از مجموعه حساب هایی كه برای ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی استفاده می شود. نوشتن دفتر كل بعد از رویدادهای مالی در دفتر روزنامه انجام می گیرد.
برای ثبت رویدادهای مالی در دفتر كل ابتدا رویداد مالی ثبت شده در دفتر روزنامه مشخص و سپس مراحل انتقال به ترتیب زیر انجام می شود:

١- پیدا كردن صفحه حسابی كه در دفتر روزنامه بدهكار شده است.

٢- نوشتن شماره رویداد مالی (شماره روزنامه) در ستون مربوطه در حساب دفتر كل

٣- ثبت تاریخ رویداد مالی در ستون تاریخ

٤- درج مبلغ بدهكار در ستون بدهكار

٥- نوشتن شرح مختصری از رویداد مالی در ستون شرح

۶- نوشتن شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب

٧- درج شماره صفحه ای از دفتر كل كه ردیف بدهكار رویداد مالی در آن نوشته شده، در ستون عطف دفتر روزنامه

٨- محاسبه و نوشتن مانده حساب در ستون مربوط

٩- تعیین نوع مانده حساب در ستون تشخیص با نوشتن كلمه "بس" به جای بستانكار یا "بد" به جای بدهكار  

نمونه ای از انتقال رویداد مالی مؤسسه دانا به حسابهای دفتر كل در زیر شرح داده شده است.

حساب: نقد و بانك
دفتر كل
صفحه ١

شماره صفحه روزنامهتاریخشرحبدهکاربستانکارتشخیصمانده
13 آبان 1389سرمایه گذاری اولیه خانم فضیلت٣٢٠٠٠٠٠٠
بد٣٢٠٠٠٠٠٠

6 آبانماهخرید یک دستگاه آپارتمان
٣٠٠٠٠٠٠٠بد٢٠٠٠٠٠٠

8 آبانماهدریافت وام از آقای فرشاد١٠٠٠٠٠٠٠
بد١٢٠٠٠٠٠٠

14 آبانماهپرداخت قسمتی از طلب آقای مجیدی
٣٠٠٠٠٠٠٠بد٩٠٠٠٠٠٠

18 آبانماهخرید ملزومات اداری
٥٥٠٠٠٠بد٨٤٥٠٠٠٠


+ نوشته شده در  دوشنبه 24 خرداد1389ساعت 10:32  توسط رضا مولايي  | 

دفتری است كه كلیه معاملات و رویدادهای مالی یك واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت میشوند.
مثال) خانم فضیلت اخیراً پس از كسب مجوزهای لازم اقدام به تأسیس مؤسسه آموزش زبان دانا كرده است و
طی آبان ماه 1389 فعالیت های زیر در مؤسسه انجام شده است.

١٣ آبان ماه – افتتاح حساب جاری شماره ٣٥٢٠ بانك رفاه كارگران شعبه وحدت و واریز ٣٢٠٠٠٠٠٠ ریال به این حساب بابت سرمایه مؤسسه دانا، در قبال واریز این مبلغ به حساب جاری مؤسسه دانا، بانك یك برگ رسید بانكی به خانم فضیلت تحویل داد.

۶ آبان ماه – خرید نقدی یك دستگاه آپارتمان به بهای ٣٠٠٠٠٠٠٠ ریال در قبال تحویل چك شماره ٢١٥٠١ مورخ ۶ آبان ماه 1389 به مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ ریال از حساب جاری مؤسسه دانا، یك برگ رسید امضا شده از آقای معتمدی فروشنده آپارتمان دریافت گردید. همچنین تصویری از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته این رویداد مالی تهیه شد.

٧ آبان ماه – خرید نسیه مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی به بهای ٣٥٠٠٠٠٠ ریال. آقای مجیدی فاكتور فروش شماره ١٧٠٣ مورخ 89/8/7 را به مؤسسه دانا تحویل داد.

٨ آبان ماه – آقای فرشاد، مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ ریال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واریز كرد. بانك یك برگ رسید بانكی مبنی بر واریز ١٠٠٠٠٠٠٠ به حساب ٣٥٢٠ مؤسسه دانا به آقای فرشاد تسلیم نمود كه ایشان به
مؤسسه تحویل داد.

١١ آبان ماه – خرید نسیه ٧٥٠٠٠٠٠ ریال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقای حسن پور فاكتور فروش شماره ٢٢١١ مورخ 89/8/11 برای مؤسسه دانا ارسال كرد.

١٤ آبان ماه – صدور تحویل چك شماره ٢١٥٠٢ مورخ 89/8/14 به مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ ریال به آقای مجیدی بابت طلب ایشان از مؤسسه دانا. در قبال تحویل این چك در همان روز یك برگ رسید چك دریافت گردید.

١٨ آبان ماه – خریدی نقدی 550000 ریال صادر كرد و پس از اخذ رسید چك آن را به آقای كریمی تحویل داد.

مرحله ١- این رویداد به شرح زیر تجزیه و تحلیل می شود.

تجزیه و تحلیلقاعدهتشخیص
دارائی (نقد و بانك)
افزایش می یابد
افزایش دارائی
بدھكار می شود
بدھكار: نقد و بانك
 ٣٢٠٠٠٠٠٠ ریال
سرمایه خانم فضیلت در موسسه
افزایش می یابد
افزایش سرمایه
بستانكار میشود
بستانكار: سرمایه خانم فضیلت
٣٢٠٠٠٠٠٠ ریال

مرحله ٢- تنظیم سند حسابداری

شماره ١             موسسه آموزش زبان دانا        شماره صفحه روزنامه ١
٣تاریخ 89/8/3               سند حسابداری                        تعداد ضمائم ١


شرحبدهکاربستانکار
نقد و بانك
٣٢٠٠٠٠٠٠
سرمایه خانم فضیلت
سرمایه گذاری اولیه خانم فضیلت در مؤسسه آموزش زبان
٣٢٠٠٠٠٠٠
جمع٣٢٠٠٠٠٠٠٣٢٠٠٠٠٠٠
تنظیم كننده                     مسئول حسابداری                     مدیر مالی
موسسه آموزش زبان دانا
دفتر روزنامه
شماره صفحه 1

شماره سندتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
13 آبان 1389نقد و بانک1٣٢٠٠٠٠٠٠
""سرمایه خانم فضیلت سرمایه
گذاری اولیه خانم فضیلت در موسسه دانا
35
٣٢٠٠٠٠٠٠
26 آبانماه 1389آپارتمان20٣٠٠٠٠٠٠٠
""نقد و بانک
خرید یك دستگاه آپارتمان از آقای معتمدی بصورت نقد
1
٣٠٠٠٠٠٠٠
37 آبانماه 1389اثاثه15٣٥٠٠٠٠٠
""حسابھای پرداختنی
خرید مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی بطور نسیه
25
٣٥٠٠٠٠٠
48 آبانماه 1389نقد و بانك1١٠٠٠٠٠٠٠
""وام پرداختنی
دریافت وام از آقای فرشاد
30
١٠٠٠٠٠٠٠
511 آبانماه 1389اثاثه15٧٥٠٠٠٠٠
""حسابھای پرداختنی
خرید اثاثه بطور نسیه از فروشگاه حسن پور
25
٧٥٠٠٠٠٠
614 آبانماه 1389حسابھای پرداختنی25٣٠٠٠٠٠٠
""نقد و بانك
پرداخت قسمتی از طلب آقای مجیدی
1
٣٠٠٠٠٠٠
718 آبانماه 1389ملزومات10٥٥٠٠٠٠
""نقد و بانك
خرید ملزومات اداری بطور نقد
1
٥٥٠٠٠٠


نقل به صفحه 2
٨۶٥٥٠٠٠٠٨۶٥٥٠٠٠٠
+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 خرداد1389ساعت 11:59  توسط رضا مولايي  | 

اسناد و مدارك مثبته:
به اسناد و مداركی كه دلالت بر وقوع یك معامله یا رویداد مالی مشخص دارد، "اسناد مثبته" گفته میشود.
مانند فاكتور فروش، رسید بانكی، قبض آب و برق و ......

سند حسابداری:

برگه ای است كه اطلاعات مربوط به یك یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری، در آن نوشته میشود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداری دفاتر حسابداری تنظیم می گردد.

دفاتر حسابداری:

كلیه رویدادها در دفاتر حسابداری ثبت می شوند. دفاتر حسابداری را می توان به دو گروه تقسیم كرد:

گروه اول، دفاتر رسمی یا قانونی، شامل دفتر روزنامه عمومی و دفتر كل می باشد و

گروه دوم، دفاتر غیررسمی یا كمكی، كه شامل دفاتر تأمین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران می گردد.


+ نوشته شده در  دوشنبه 17 خرداد1389ساعت 12:16  توسط رضا مولايي  | 

افزایش هر دارائی در سمت راست (بدهكار) حساب آن دارائی، ثبت می شود.
كاهش هر دارائی در سمت چپ (بستانكار) حساب آن دارائی، ثبت می شود.
افزایش هر بدهی و سرمایه مالك در بستانكار حساب مربوط، ثبت می شود.
كاهش هر بدهی مالك در بدهكار حساب مربوط، ثبت می شود.

دارائی ها = بدهی ها + سرمایه مالك

افزایش دارائیها بدهكار می شود.
كاهش دارائی ها بستانكار می شود.
كاهش بدهی ها بدهكار می شود.
افزایش بدهی ها بستانكار می شود.
كاهش سرمایه بدهكار می شود.
افزایش سرمایه بستانكارمی شود.

مثال) در مثال قبل (تعمیرگاه تلویزیون انهری)، رویداد مالی ثبت گردید و تجزیه و تحلیل شد. اكنون از روش دیگری استفاده می كنیم.

رویداد مالی ١: سرمایه گذاری نقدی آقای انهری به مبلغ 30،000،000 ریال

تجزیه و تحلیلقاعدهتشخیص
دارائی (نقد و بانك)
افزایش یافته است
افزایش دارایی،
بدھكار میشود
بدھكار:
نقد و بانك
30،000،000 ریال
سرمایه مالك
افزایش یافته است
افزایش سرمایه،
بستانكار میشود
بستانكار:
سرمایه آقای انهری
30،000،000 ریال

 مانده گیری حساب ها:

نخست، ارقام بدهكار و ارقام بستانكار را جداگانه جمع زده، زیر هر ستون یادداشت و سپس جمع طرف كوچكتر را از جمع طرف بزرگتر كسر می كنیم؛ به حاصل این تفریق "مانده حساب" گویند.  


+ نوشته شده در  یکشنبه 16 خرداد1389ساعت 13:56  توسط رضا مولايي  | 

حساب:
به منزله پرونده ای مفصل از تغییراتی است، كه در یك دارائی خاص، یك بدهی خاص یا سرمایه صاحب مؤسسه، طی یك دوره زمانی رخ می دهد و ابزار اصلی ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مالی است.
برای اینكه امكان دسترسی به اطلاعات موجود در حساب ها آسانتر شود، همه حساب های مربوط به یك واحد اقتصادی در یك دفتر خاص به نام "دفتر كل" نگهداری می شود. 

ثبت رویدادهای مالی در حسابها:
برای اینكه اثر هر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری نشان دهیم از شكل حساب T استفاده می كنیم، كه دارای سه قسمت است:

١- عنوان حساب
٢- سمت راست یا بدهكار
٣- سمت چپ یا بستانكار

عنوان حساب
بدهکاربستانکار   
+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 خرداد1389ساعت 10:34  توسط رضا مولايي  | 

صورتحسابی است كه دارائی ها و بدهی ها و سرمایه ی مالك یك واحد اقتصادی را، در یك تاریخ معین نشان می دهد. معمولاً در تهیه ترازنامه باید به نكات زیر توجه كرد:

1- نوشتن عنوان: عنوان ترازنامه شامل موارد زیر است:

الف) نام واحد اقتصادی
ب) نام گزارش یا صورتحساب مالی
ج) تاریخ گزارش

٢- واحد اندازه گیری: واحد اندازه گیری رویدادهای مالی، پول رایج هر كشور است.

٣- طرفین ترازنامه: در سمت راست ترازنامه دارائی ها و در سمت چپ بدهی ها و سرمایه مالك نوشته میشود.

٤- ترتیب نوشتن دارائی ها: در ترازنامه دارائی ها به ترتیب قابلیت تبدیل به نقد نوشته می شوند.

٥- ترتیب نوشتن بدهی ها: بدهی های مختلف واحد اقتصادی به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت در ترازنامه نوشته می شوند.

۶- موازنه: ترازنامه منطبق بر معادله حسابداری است. بنابراین همیشه بین جمع دارائی ها و جمع بدهی ها و سرمایه مالك توازن وجود دارد.

نمونه ای از یك ترازنامه در شكل زیر توضیح داده شده است:

تعمیرگاه تلویزیون انهری

ترازنامه به تاریخ 1389/02/31

دارایی هابدهی ها
نقد و بانك                 5/750/000حساب ھای پرداختنی       1/500/000
حساب ھای دریافتنی  250/000وام پرداختنی                  10/000/000
ملزومات                   500/000جمع بدھی ھا              11/500/000
اثاثه                        3/000/000سرمایه
آپارتمان                    32/000/000سرمایه آقای انهری         30/000/000
جمع دارائی ھا        41/500/000جمع بدھی ھا و سرمایه 41/500/000


+ نوشته شده در  چهارشنبه 12 خرداد1389ساعت 10:36  توسط رضا مولايي  | 

حسابداران برای اینكه رویدادهای مالی مربوط به یك واحد اقتصادی را ثبت و سپس اطلاعات
حسابداری را به طور مناسب گزارش كنند، باید:

١ -رویدادهای مالی مؤثر بر واحد اقتصادی را شناسائی كنند.

٢ -میزان تأثیر هر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری ارزیابی و اندازه گیری نمایند.

مثال ١:

رویداد مالی زیر در تعمیرگاه تلویزیون ماهر طی دو ماهه ابتدای سال 1389 انجام شده است. آقای ماهر در فروردین ماه سال 1389 تصمیم به تأسیس تعمیرگاه تلویزیون گرفت. ابتدا اقدام به دریافت پروانه كسب كرده، سپس در ١٥ فروردین در بانك، حساب جاری را به نام تعمیرگاه ماهر افتتاح می كند و مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ ریال به عنوان سرمایه تعمیرگاه به آن حساب واریز می نماید.

تجزیه و تحلیل:

با تأسیس تعمیرگاه تلویزیون ماهر، یك واحد اقتصادی كه به آقای ماهر، تعلق دارد با شخصیت حسابداری مستقل از آقای ماهر ایجاد می شود و با افتتاح حساب جاری و واریز ٣٠٠٠٠٠٠٠ ریال به این حساب، تعمیرگاه ماهر صاحب یك قلم دارائی به نام نقد و بانك می باشد.+ نوشته شده در  شنبه 8 خرداد1389ساعت 9:22  توسط رضا مولايي  | 

دارائی ها:
منابع اقتصادی متعلق به یك واحد اقتصادی كه انتظار می رود در آینده منفعتی را برای واحد اقتصادی ایجاد نماید، دارائی گویند.
دارائی های واحد اقتصادی = حقوق مالی اشخاص نسبت به دارائی های واحد اقتصادی

حقوق مالی اشخاص:
حقوق مالی اشخاص نسبت به دارائی های واحد اقتصادی شامل حقوق مالی مالك و حقوق مالی طلبكاران است.

بدهی:
حقوق مالی اشخاص غیر از مالك نسبت به دارائی های یك واحد اقتصادی را بدهی گویند.

سرمایه:
حق یا ادعای مالك یا مالكین نسبت به دارائی های یك واحد اقتصادی را، سرمایه گویند.

معادله حسابداری
دارائی = بدهی + سرمایه


انواع دارائی ها:
١- نقد و بانك: از مهم ترین دارائی های واحد اقتصادی كه برای خرید كالاها و پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

٢- حساب های دریافتنی: واحدهای اقتصادی در قبال ارائه یا فروش دارائی به طور نسیه، از دیگران طلبكار میشوند. این قبیل دارائی ها را حساب های دریافتنی گویند.

٣ -ملزومات: شامل كالاها و اجناسی است كه در جریان فعالیت های واحد اقتصادی خریداری و به مصرف میرسد.


انواع بدهی ها:
١- حساب های پرداختی: این نوع بدهی در ازای خرید نسیه دارائی یا خدمات از دیگران ایجاد میشود.

٢- وام پرداختی: این نوع بدهی در ازای دریافت وام از مؤسسات اعتباری نظیر بانكها ایجاد می شود.+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 خرداد1389ساعت 8:47  توسط رضا مولايي  | 

مؤسسات جدا و مستقلی هستند كه با تركیب عوامل مختلف اقتصادی منافع مالكین خود را دنبال میكنند. از لحاظ مالكیت، شكل حقوقی و نوع فعالیت به شكل زیر طبقه بندی می شوند.

واحدهای اقتصادی از نظر مالكیت به سه نوع تقسیم می شوند:

١- واحدهای عمومی: به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالكیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند. سازمان تأمین اجتماعی نمونه ای از این واحدها می باشد.

٢- واحدهای تعاونی: به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خریداری، كمك و همكاری متقابل تشكیل شده و در مالكیت اعضا قرار دارند.                                    مانند شركتهای تعاونی.

٣- واحدهای خصوصی: این واحدها به یك یا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومی نیستند.          مانند فروشگاهها.

واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:

١- واحدهای انتفاعی: هر واحد اقتصادی كه با هدف سود و منفعت مادی تشكیل شود واحد انتفاعی نام دارد.

٢- واحدهای غیر انتفاعی: هر واحدی را كه هدف از تشكیل آن كسب منفعت مادی برای مالكان آن نباشد واحد غیر انتفاعی گویند.

واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:

١- واحدهای خدماتی: واحدهایی هستند كه خدماتی به مشتریان ارائه می كنند و معمولاً در قبال ارائه خدمات منفعت كسب می كنند. مانند بانكها و هتلها.

٢- واحدهای بازرگانی: به خرید و فروش مواد خام، فرآورده ها و كالاها اشتغال دارند.  مانند فروشگاهها.

٣- واحدهای تولیدی: با استفاده از عوامل تولید به ساخت كالاهای اقتصادی می پردازند.

واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالك به دو دسته تقسیم می شوند:

١- واحدهای انفرادی: مالكیت آنها به یك نفر تعلق دارد؛ مانند فروشگاهها، مغازه ها.

٢- واحدهای غیر انفرادی: افراد، سرمایه های كوچك خود را با یكدیگر جمع می كنند و واحدهای بزرگتری را تشكیل می دهند. مانند شركتها.


+ نوشته شده در  دوشنبه 3 خرداد1389ساعت 12:52  توسط رضا مولايي  | 

اگر بپذیریم یک هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری، فراهم ساختن مبنایی برای تصمیم گیری های اقتصادی است خواهیم پذیرفت که مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضروری است. دقت در مفهوم عباراتی نظیر دو عبارت زیر می تواند در تبیین ارتباط بین سیستمهای حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان مفید واقع شود:

1) اگر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر در این اطلاعات نیز بر تصمیم موثر نخواهد بود.

2) هر گاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد، آنگاه مفهوم و جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری در نظر تصمیم گیرنده بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرآیند تصمیم گیری موثر خواهد بود.

حسابداری در سطوح مختلف دارای معانی متفاوت است. در وهله اول وظیفه حسابداری ثبت رویدادهای اقتصادی، پردازش و تجزیه وتحلیل داده ها و ارائه نتایج این پردازش در قالب صورتهای مالی است.
هدف از حسابداری در تعریفی گسترده تر عبارتست از تامین اطلاعات برای تصمیم گیریهای اقتصادی.
در واقع حسابداری با تهیه اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان، خدمتی حیاتی را ارائه می دهد تا آﻧﻬا بتوانند از میان گزینه های مختلف کاربرد منابع کمیاب در انجام فعالیتهای تجاری و اقتصادی، انتخابی منطقی انجام دهند. پس حسابداری در حقیقت حلقه اتصال بین فعالیتهای تجاری و تصمیم گیرندگان به حساب می آید.

+ نوشته شده در  یکشنبه 2 خرداد1389ساعت 12:48  توسط رضا مولايي  | 

بنگاه اقتصادی:
درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد كه با تركیب این
عوامل به تولید كالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می نامند.رویدادهای

اقتصادی یا مالی:

وقایعی هستند كه با خرید، تولید، توزیع و فروش و ارائه خدمات با فعالیت هایی مانند وام گرفتن و وام دادن سر و كار دارند.

تعریف حسابداری:
عبارت است از: شناسائی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده كنندگان به
گونه ای كه امكان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.

اطلاعات حسابداری:
خلاصه اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر یك واحد اقتصادی خاص می باشد.

شخصیت حسابداری:
واحد اقتصادی مشخص و جداگانه ای است كه اطلاعات و گزارشهای حسابداری فقط در مورد آن تهیه
می شود.

+ نوشته شده در  شنبه 1 خرداد1389ساعت 14:0  توسط رضا مولايي  | 

صرف نظر از مثال قبل بیایید ببینیم چگونه فعالیتهای مالی مختلف بر معادله مقدماتی حسابداری تاثیر گذار خواهند بود. ما چندین فعالیت مالی را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

1. شرکت دوستان در حالی تاسیس شد که صاحبان آن مبلغ 5 میلیون ریال در آن سرمایه گذاری کردند. تاثیر این مشارکت در معادله حسابداری بصورت زیر است:

اثر مشارکت نقدی

دارایی ها    =          مطالبات
دارایی ها    =  بدهی ها  +  سرمایه
5000،000  =                +  5000،000

توجه داشته باشید که مبلغ این فعالیت مالی دو بار ثبت شده است. یکبار بعنوان دارایی و بار دوم بعنوان منبع دارایی (سرمایه). اینجا یک قانون وجود دارد: هر فعالیت مالی حداقل دو بار ثبت میشود. این قانون بعنوان دفترداری دوبل (حسابداری دوطرفه) شناخته میشود.
قانون حسابداری دوبل اظهار میدارد که هر فعالیت مالی حداقل باید دو بار ثبت شود.
از آنجا که این فعالیت مالی دارایی هایی را برای واحد تجاری فراهم میکند، آنرا بعنوان یک فعالیت مالی درآمدزا می شناسند. یک فعالیت مالی درآمدزا یکی از چهار نوع فعالیت حسابداری است.
نتیجه فعالیتهای مالی درآمدزا یکی افزایش در حساب دارایی و دیگری افزایش در یکی از دو حساب مطالبات (حساب سرمایه یا حساب بدهی) خواهد بود.

2- سپس، فرض کنید شرکت دوستان مبلغ 2 میلیون ریال از محل داریی ها با قرض کردن از بستانکاران بدست می آورد. این نیز یک فعالیت درآمدزا است. در جدول زیر نتیجه این دو فعالیت مالی نمایش داده شده است:

اثر قرض گرفتن

دارایی ها     =              مطالبات
دارایی ها     =    بدهی ها  +   سرمایه              (معادله اساسی حسابداری)
5000،000   =                  +  5000،000           (اثر مانده اول دوره یا سرمایه گذاری اولیه)
2000،000   = 2000،000    +                          (اثر قرض گرفتن)
7000،000   = 2000،000    +  5000،000          (تراز نهایی)

سرمایه معمولا بعنوان یک منبع دارایی در نظر گرفته میشود، بنابراین لازم است که سود صاحبان سهام به دو جزء تقسیم شود. یکی طلب صاحبان سهام که زمانی محقق میشود که در یک کسب و کار، دارایی از صاحبان بدست آید. این طلب از آورده صاحبان سهام بعنوان منبع دارایی بدست می آید و بنابراین معمولا آنرا سرمایه پرداخت شده مینامند.
سرمایه پرداخت شده یکی از اجزاء سرمایه است که از مشارکت در منابع دارایی ناشی میشود.

دومین منبع دارایی مرتبط با سرمایه زمانی حاصل میشود که واحد تجاری، دارایی از طریق یک فعالیت سودآور بدست آورد که سود (زیان) انباشته نامیده میشود.

سود (زیان) انباشته یکی از اجزاء سرمایه است که از یک فعالیت سودآور ناشی میشود.

با توجه به تعاریف فوق، معادله اساسی حسابداری بصورت زیر قابل ارائه است:


دارایی    =   بدهی     +      سرمایه ( سرمایه پرداخت شده  +   سود(زیان) انباشته )+ نوشته شده در  شنبه 18 اردیبهشت1389ساعت 11:56  توسط رضا مولايي  | 

ما قبل از اینکه معادله مقدماتی حسابداری را توضیح دهیم ابتدا کمی در مورد مطالبات صحبت میکنیم.
دارایی های یک شرکت متعلق به تامین کندگان منابع میباشد که مطالباتی درخصوص دارایی دارند.
بعبارت دیگر هر دارایی تامین کننده و بستانکار (طلبکار) خود را دارد. لذا هیچ مطالبه ای بدون دارایی مناسب خود امکان پذیر نمی باشد و برعکس. بر اساس این قانون ما میتوانیم معادله اولیه حسابداری را مطرح کنیم که:

دارایی ها = مطالبات

مطالبات به دو دسته تقسیم میشوند:
- مطالبات بستانکاران (طلبکاران) که بدهی ها نامیده میشوند.
- مطالبات صاحبان سهام که سرمایه نامیده میشود.

دارایی = بدهی ها + سرمایه

بدهی ها دیون (قرض ها) و تعهدات یک شرکت هستند.
سرمایه آن چیزی است که یک شرکت به صاحبانش بدهکار است.
میزان کل دارایی منهای کل بدهی ها برابر است با سرمایه. از آنجا که سرمایه برابر است با مابه تفاوت دارایی ها و بدهی ها، آنرا دارایی خالص نیز می نامند.
اگر شرکتی ورشکسته شود، پرداخت بدهی طلبکاران اولین کاری است که صورت می پذیرد. در حالیکه توزیع حقوق صاحبان سهام آخرین کاری است که صورت میپذیرد. بنابراین حقوق صاحبان سهام، حقوق باقیمانده (مازاد) نیز نامیده میشود.
اجازه دهید یک مثال در مورد معادله مقدماتی حسابداری بزنیم. فرض کنید شرکت ما 800،000 تومان دارایی، 300،000 تومان بدهی و 500،000 تومان سرمایه دارد. این مقادیر در معادله اساسی حسابداری بصورت زیر نمایش داده میشوند:

دارایی ها =      مطالبات
دارایی ها = بدهی ها + سرمایه
800،000 = 300،000 + 500،000


+ نوشته شده در  شنبه 11 اردیبهشت1389ساعت 12:26  توسط رضا مولايي  | 

 تمام صورتهای مالی شامل کلاسها یا دسته بندی هایی هستند که عناصر نامیده میشوند. این عناصر متشکل از 10 گروه بندی زیر هستند:
دارایی ها، بدهی ها، حقوق مالی، سرمایه پرداخت شده، درآمد، هزینه ها، توزیع ها، سود خالص، سودهای غیر عملیاتی و زیانها (که بتفضیل توضیح داده خواهد شد).
دارایی ها منابع اقتصادی یک کسب و کار هستند که جهت دستیابی به اهداف اصلی همچون افزایش سرمایه مورد استفاده قرار میگیرند.
برای اینکه یک دارایی رسما مورد قبول واقع شود باید دو شرط زیر را دارا باشد:
* باید سود اقتصادی بالقوه ای، برای یک واحد تجاری خاص قابل تعیین باشد.
* تغییر روند صعودی در واگذاری ها تابحال اتفاق افتاده باشد.
بعنوان مثال، اگر شرکتی قطعه ای برای تجهیزات خود خریداری کند و آنرا در ایجاد سود مورد استفاده قرار دهد آن قطعه بعنوان دارایی مطرح میگردد. با این حال اگر شرکت فقط خرید تجهیزات جدید را مورد بررسی قرار دهد آنرا نمی توان بعنوان دارایی مورد ثبت و ضبط قرار داد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 اردیبهشت1389ساعت 10:27  توسط رضا مولايي  | 

مشاغل، اطلاعات حسابداری را بعد از پردازش در اختیار عموم قرار میدهند که تحت عنوان گزارشگری مالی نامیده میشود.
گزارشگری مالی به عملیات پردازش اطلاعات مالی یک شرکت اطلاق میشود که در اختیار عموم قرار گیرد.
معنی اصلی گزارشهای مالی خارجی عبارت است از مجموعه ای از صورتهای مالی. صورتهای مالی چهارگانه عبارتند از:
- صورت حساب سود و زیان
- صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام
- ترازنامه
- صورت گردشهای نقدی

Image Hosted by Free picture image hosting at 
Free-Picture-Host.com

یک "صورت حساب سود و زیان" میزان درآمدها، هزینه ها و سود یا زیان خالص (ویژه) را در یک بازه زمانی نشان میدهد. صورت حساب سود و زیان تحت عناوینی چون صورت حساب عملیات، صورت حساب درآمدها و یا صورت حساب دخل و خرج نیز نامیده میشود.

یک "صورت تغييرات حقوق صاحبان سهام" تمامی تغییرات حقوق صاحبان سهام را در یک بازه زمانی نشان میدهد. این صورت حساب تحت عنوان صورت حساب حق مالی صاحبان نیز نامیده میشود.
یک "ترازنامه" شامل دارییها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام در یک تاریخ خاص میباشد. یک "ترازنامه" تحت عنوان صورت وضعیت مالی نیز نامیده میشود.
یک "صورت گردشهای نقدی" اطلاعات مربوط به جریان خروج وجه نقد (پرداختها) و جریان ورود وجه نقد (دریافتها) را جمع بندی میکند. این صورت حساب ممکن است اطلاعات ویژه ای را که مربوط به گردش وجوه نقد واقعی نمیباشد را نیز شامل گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 6 اردیبهشت1389ساعت 12:44  توسط رضا مولايي  | 

امروزه سازمانها و شرکتها بر اساس اطلاعات مالی تهیه شده توسط حسابداران خود اقدام به تصمیم گیری مینمایند. به همین دلیل برای آنها مهم است که بدانند اطلاعات حسابداری چگونه باید سنجیده و ارایه شوند. بمنظور تسهیل این ارایه مقرارت و قوانینی برای کسب و کار وضع شده است که شرکتها را از نحوه عملکرد خود مطمئن سازد. بعنوان مثال یک انبار فروش کالا را در نظر بگیرید. یک حسابدار چه زمانی باید اقدام به ثبت فروش کالا نماید، زمانی که کالاها بارگیری شدند (حسابداری تعهدی) یا زمانی که پول کالاها را نقدا دریافت نمود (حسابداری نقدی)؟ اینکه حسابداری تعهدی یا حسابداری نقدی را اعمال کند زیاد مهم نیست بشرط اینکه قانون سومی را برقرار سازد که بموجب آن لازم است روش گزارش دهی خود را مشخص نماید. قوانین حسابداری در ایالت متحده امریکا دسته بندی شده و تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری (Generally Accepted Accounting Principles) نامیده میشوند.

اصول پذیرفته شده حسابداری استانداردهای مشترکی هستند که نحوه گزارش دهی رویدادهای اقتصادی را نشان میدهند.

هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) اعلامیه هایی در مورد استانداردهای حسابداری مالی (SFAS) منتشر میسازد که شامل بخش اعظمی از GAAP میباشد. شما میتوانید اطلاعات زیادی در خصوص استانداردهای حسابداری مالی (SFAS)، فرآیند صدور و پروژه های جاری آن به سایت FASB http://www.FASB.org مراجعه کنید. در سال 2009 تمامی استانداردهای  SFAS و سایر اعلامیه های رسمی آن در مجموعه استانداردهای حسابداری (ASC) تدوین گردید، که انتظار میرود به غیر از راهنمایی های منتشرشده توسط SEC تنها منبع معتبر استانداردهای گزارش دهی و حسابداری آمریکا باشد. سایر سازمانها همچون کمسیون اوراق بهادار و بورس و هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام نقش مهمی در تنظیم مقررات حرفه حسابداری دارند. دو سازمان اخیر بیشتر به تنظیم مقررات شرکتهای سهامی عام میپردازند درحالیکه اولی (FASB) استانداردهای مربوط به شرکتهای خصوصی  را تدوین میکند.

+ نوشته شده در  شنبه 28 فروردین1389ساعت 13:11  توسط رضا مولايي  | 

افراد ذینفع با عنوان استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری نیز نامیده میشوند که به دو دسته عمده تقسیم میشوند:
- استفاده کنندگان خارجی
- استفاده کنندگان داخلی
استفاده کنندگان خارجی خارج از واحد گزارش دهنده (شرکت) هستند که علاقمند به اطلاعات حسابداری میباشند.(همچون سرمایه گذاران، فروشندگان، مشتریان، پیمانکاران، بانکها و اداره امور مالیاتی.)
سرمایه گذاران (صاحبان) از اطلاعات حسابداری جهت خرید، فروش و یا تصمیم گیری های مربوط به سهام و اوراق بهادار و ... استفاده میکنند. بستانکاران (فروشندگان، پیمانکاران و بانکها) از اطلاعات حسابداری جهت تصمیم گیری درخصوص وام و دیون استفاده میکنند. اداره امور مالیاتی (بخش درآمد داخلی) جهت تعیین بدهی مالیاتی شرکت نیاز به اطلاعات حسابداری دارد. مشتریان نیز موقع خرید ممکن است جهت انتخاب محصولات و شرکت طرف معامله نیز نیاز به اطلاعات حسابداری داشته باشند.
استفاده کنندگان داخلی داخل واحد گزارش دهنده (شرکت) هستند که علاقمند به اطلاعات حسابداری میباشند.(همچون مدیران ارشد و میانی و کارمندان.)
مدیران ارشد و میانی یک شرکت از اطلاعات حسابداری جهت پیشبرد کسب و کار استفاده میکنند. کارمندان از اطلاعات حسابداری جهت تعیین سودآوری شرکت و سهم خودشان در آن استفاده میکنند.

در این رابطه دو نوع سیستم حسابداری مالی و مدیریت مطرح است.

حسابداری مالی اطلاعاتی را فراهم میکند که جهت برآورده سازی نیاز استفاده کنندگان خارجی تهیه شده است. همچون گزارشی که معمولا بفرم صورتهای مالی مطرح میشود.

حسابداری مدیریت اطلاعاتی را فراهم می کند که برای استفاده کنندگان داخلی در پیشبرد اهداف شرکت مفید واقع میشود. همچون گزارشهایی که معمولا بصورت سفارشی طراحی میگردد.
 ارتباط بین حسابداری و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بشکل زیر قابل نمایش است.

      
Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 فروردین1389ساعت 11:11  توسط رضا مولايي  | 

حسابداری چیست؟ درنظر بسیاری از مردم جهان حسابداری مقوله خیلی مهمی است. اگر شما بعنوان یک مدیر شرکت بخواهید در بازار بورس سرمایه گذاری کنید، یا تجهیزات جدید بخرید و یا فروش و مخارج آینده را پیشبینی کنید، در هر حال نیازمند هستید که از اطلاعات حسابداری استفاده کنید. میگویید چرا؟ پاسخ این است که چون حسابداری سیستمی است که اطلاعاتی را جهت تصمیم گیری در دنیای تجارت و کسب و کار برای شما فراهم میکند.

تعریف: حسابداری یک سیستم سرویس دهی است که اطلاعات مالی واقعی و قابل اعتمادی را فراهم میکند که در تصمیم گیریها مفید واقع میشود. اطلاعات مالی ممکن است شامل فروش، هزینه ها، مالیات و سایر حسابها باشد.

درهر حال ببینیم این اطلاعات چگونه بدقت فراهم میشود؟ چندین مرحله پیچیده وجود دارد که عبارتند از شناسایی، ثبت و ارایه.

اولا: رویدادهای اقتصادی شناخته می شوند. یک فروش، خرید، پرداخت مالیات، پرداخت هزینه مخارج و واریز بیمه همه نمونه هایی از رویدادهای اقتصادی هستند.

دوما: تمام رویدادهای اقتصادی ثبت می گردند. ثبت اطلاعات باعث میشود که سابقه ای از فعالیتهای مالی و تجاری شرکت فراهم گردد. در این مرحله علاوه بر ثبت رویدادهای اقتصادی عملیات دسته بندی و جمع بندی آنها نیز صورت میگردد.

سوما: اطلاعات دسته بندی و جمع بندی شده در مورد رویدادهای اقتصادی در اختیار افراد ذینفع قرار میگردد که به صورت چندین فرم قابل ارایه است. یکی از آنها صورتهای مالی است که بعدا بصورت مفصل در مورد آن بحث خواهد شد.


+ نوشته شده در  دوشنبه 23 فروردین1389ساعت 12:45  توسط رضا مولايي  | 

در این وبلاگ قصد دارم سلسله درسهایی در خصوص حسابداری نوین جهت استفاده عزیزان قرار دهم. امیدوارم که مورد استفاده عزیزان قرار گرفته و مفید واقع گردد. در ابتدای امر با مقدمه ای بر حسابداری شروع میکنیم.


مقدمه ای بر حسابداری

کلمات کلیدی: حسابداری، اطلاعات حسابداری و سیستم دفترداری دوبل، حسابداری مالی و مدیریت، صورتهای مالی اساسی (صورت حساب سود و زیان، صورت حساب گردش عملیات وجه نقد، صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سرمایه (سهام) و ترازنامه)، حسابهای دایمی(حقیقی) و موقت(اسمی)، حسابداری فعالیتهای مالی.

 

+ نوشته شده در  شنبه 21 فروردین1389ساعت 12:13  توسط رضا مولايي  |